Aankondiging Algemene Leden Vergadering 2014

Hierbij doen we een aankondiging van de Algemene Leden Vergadering die op 15 mei 2014 zal plaatsvinden bij Thales.

Leden zullen op de gebruikelijke wijze worden uitgenodigd via eventbrite.

Voorlopige agenda:

a. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering;
b. Jaarverslag van het bestuur;
c. Verslag van de penningmeester;
d. Verslag van de kascommissie;
e. Vaststelling van de contributies;
f. Vaststelling van de begroting;
g. Benoeming bestuursleden;
h. Rondvraag

Kandidaatstelling voor de bestuursfuncties moet schriftelijk via de secretaris en uiterlijk op 2 mei 2014 ontvangen zijn.

Alleen corporate IRSE leden (Associate Member, Member, Fellow, Honorary Fellow) die hun contributies volledig betaald hebben kunnen zich kandidaatstellen en hebben stemrecht op de ALV