Oproep Kandidaatstelling Bestuur

De onderstaande mailing is verstuurd aan alle leden van de IRSE Nederland, voorzover hun lidmaatschap niet is opgeschort en ze zich niet hebben afgemeld voor de mailinglist.

Beste IRSE-leden,

Zoals in 2015 reeds enkele malen gemeld tijdens de verschillende IRSE-bijeenkomsten, willen we jullie hierbij op de hoogte stellen van een belangrijk onderwerp dat tijdens de ALV in Mei 2016 aan de orde zal zijn.

We zijn in 2008 formeel gestart als Nederlandse IRSE sectie.
Dit betekent dat er vanaf 2008 ook een bestuur actief is. De bestuursleden zijn aanvankelijk voor 2 jaar gekozen en mogen zich, conform artikel 8 van de Statuten, maximaal drie maal voor een periode van twee jaar herkiesbaar stellen.
Kortom, de bestuursleden die vanaf de start van de Nederlandse sectie actief zijn geweest, zullen nu aftreden zonder zich herkiesbaar te kunnen/mogen stellen.
Concreet gaat het om de volgende bestuursleden: Maarten van der Werff, Henk Scholten, Wim Coenraad en Peter Musters. Gezien de vele taken en verantwoordelijkheden streeft IRSE NL ernaar om het oorspronkelijke aantal van 10 bestuursleden in stand te houden.

Dit betekent dat er behoefte is aan vier nieuwe bestuursleden.
We willen eenieder dan ook uitnodigen om zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie binnen de Nederlandse IRSE sectie.

Tijdens de ALV zullen de bestuursleden, conform artikel 8 van de Statuten, door de leden worden benoemd.
Indien er meer dan vier kandidaten zijn voor de vakante posities zal er een schriftelijke stemming door de aanwezige leden plaatsvinden.

Ter informatie:
Het bestuur vergadert ongeveer zeven keer per jaar, op dinsdag of donderdag.
De vergaderingen starten om 16:00 uur en eindigen rond 18:00 uur.
De locatie is wisselend en wordt gefaciliteerd door één van de bedrijven waar de bestuursleden werkzaam zijn. Meestal worden de vergaderingen in Utrecht gehouden.
De overige inspanningen hangen sterk af van de functie die binnen het bestuur wordt vervuld. De specifieke taakverdeling wordt in de bestuursvergadering van Juni vastgesteld.

Uitnodiging:
Wilt u zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie binnen de Nederlandse IRSE sectie?
Indien dit het geval is, stuur dan een email naar: secretaris”at”irse.nl
(noot: vervang in dit mailadres “at” door @)
Graag ontvangen we uw aanmelding voor 1 Maart 2016


Peter Musters
Voorzitter IRSE NL

Alwin van Meeteren
Secretaris IRSE NL