Uitreiking plaquettes erelidmaatschap

Tijdens de algemene ledenvergadering op 13 november 2009 is het huishoudelijk reglement van de IRSE Nederland door de vergadering vastgesteld. Na behandeling van de jaarstukken, waaronder het verslag van de kascontrole commissie en de begroting, ging voorzitter Jan Oonincx over tot het uitreiken van de plaquettes behorende bij het erelidmaatschap van de IRSE-NL aan ereleden Gert Koppenberg en Gerard Verheul.In zijn dankwoord vertelde Gerard Verheul die gedurende zijn carrière bij de Nederlandse Spoorwegen opklom van seinwezen ingenieur tot Chef van de Dienst van Infrastructuur (en in die functie werd opgevolgd door Gert Koppenberg) dat hij enige tijd geelden helaas had moeten bedanken voor het IRSE lidmaatschap, omdat de beperkingen in zijn mobiliteit etc. die de leeftijd nu eenmaal met zich meebrengen, het voor hem lastig maakten de activiteiten, die meestal in het buitenland plaatsvonden, bij te wonen. En toen ontstond daar plotseling de IRSE Nederland die dichterbij huis lezingen en technische excursies ging organiseren. Gerard meende dat het bestuur, dat hem natuurlijk weleens achteraan de zaal in moest hebben zien sluipen bij die gelegenheden, hoogstwaarschijnlijk het erelidmaatschap moet hebben bedacht als oplossing voor die reglementair onjuiste situatie. Dat nam niet weg dat hij het toch een hele eer vond en het erelidmaatschap graag had aanvaard.
We hopen Gerard nog lang in ons midden te mogen verwelkomen.

Verslag BRIO

Tijdens ons bezoek aan Alstom en Infrabel gaf de heer Louis Brabant, dienstchef van de Seinwezeninrichtingen van de Directie Infrastructuur, een presentatie over de organisatiestructuur van Infrabel. Deze dienst is in 2005 opgericht en is de ontvlechting van NMBS in een infrabeheerder en spoorexploitant. Daarna gaf Hans Menschaert een uitgebreide toelichting op het BRIO project onder de titel “Concentratieplan van de seinposten” Hierin leerden we dat de drijfveer voor dit project de concentratie van de bediening is. De opzet is vergelijkbaar met het VPT. Men gaat van ca 300 posten naar 31 bedieningspunten. Het is in 1992 gestart met een eerste EBP, maar sinds 2005 is het project in een grote versnelling gekomen. Op dit moment zijn er 18 posten operationeel. Men wil deze concentratie in 2011 afgerond hebben.
Gelijktijdig wordt de gehele beveiliging vervangen, inclusief de treindetectie. Daarvoor worden 1100 keten, wij zouden zeggen relaishuizen, geplaatst. Belangrijkste elementen zijn de SMARTLOCK 400 systemen en elektronische assenteller of spoorstroomkringen. Daarnaast worden LEU’s geplaatst in het kader van het ETCS1-project. Interessant was ook te horen hoe Infrabel dit werk met haar partners Siemens en Alstom uitvoert. Een ontwikkeling waarbij in de loop van het project meer activiteiten naar de partners verschuift. Testen en indienststelling blijft voorbehouden aan Infrabel.

Klik hier voor de Alstom EBP PLP presentatie sheets en hier voor de foto’s.

Na de presentaties was er tijd tekort om alle vragen te beantwoorden want de bus stond klaar om een bezoek aan het Noordstation te brengen. Daar bekeken we op het emplacement een keet van binnen en bezochten we de ruimte waar de elektronische beveiliging, nog van het type SSI, opgesteld stond.
Gevoed met veel interessante informatie keerden we huiswaarts.

In de bus op weg naar huis werd Ton van Rijn als gastheer en organisator door Jan Oonincx bedankt voor de uitermate geslaagde trip naar België. Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om afscheid te nemen van onze vicevoorzitter Marco Jungbeker, die per 1oktober een functie bij Siemens Canada heft aanvaard. Er werd gespeculeerd op een excursie naar Siemens Canada. Marco en bestuur komen daar te zijner tijd op terug.

Nieuwe vakliteratuur

Onlangs zijn bij Eurail Press twee neiuwe vakboeken verschenen. Het "ERTMS compendium" van Peter Winter en "Railway Signalling & Interlocking". We hebben er vast wat ingesnuffeld en een korte beschrijving toegevoegd.

Inzicht in het seinstelsel

Inzicht in het seinstelsel. Daar gaat het eigenlijk om in ons vak!

In 1974 ontwikkelde P. Jooren een cursus om zijn cursisten dat bij te brengen. En die cursus hebben we teruggevonden en on-line gezet.
Lees verder...

Het Rechtbankverhaal

In het begin van de tachtiger jaren van de vorige eeuw ontstond de behoefte aan een tekst die de principes van de B-relais beveiliging van NS op een voor niet-technici (nog net) begrijpelijke manier zou uitleggen. De doelgroep bestond uit juristen, zoals rechters, waaraan in zaken waarin bijv. claims werden behandeld, uitgelegd moet worden hoe het beveiligingssysteem werkt en waarop de fail-safe principes berusten. Daardoor werd deze uitgave binnen Is6 meestal aangeduid als "het rechtbankverhaal".

We hebben een exemplaar teruggevonden en voor U gescand. Veel van deze systemen zijn nog steeds in dienst en de principes zijn grotendeels nog steeds geldig.

Bestuursmutaties

Onze vice-voorzitter, Marco Jungbeker, heeft een nieuwe functie bij Siemens Canada aanvaard en heeft daarom zijn bestuursfunctie neer moeten leggen. We willen in de onstane vacatures voorzien door Peter Musters de functie van vice-voorzitter over te laten nemen en Fred Dissel de opengevallen plaats in te laten nemen. We bedanken Marco voor zijn inspanningen en kijken al uit naar de IRSE-NL technical visit aan Toronto, waarvoor de eerste plannen tijdens Marco's afscheidsborrel op de grote markt in Brussel al gesmeed zijn.

Conventie 2009 video

Voor deelnemers aan de IRSE Convention 2009 in Madrid (of belangstellenden) is de webversie van "Impressions" de Video-DVD die Maarten van der Werff maakte nu een tijd lang te bekijken op deze site.

(J)IRSE sheets 1 juli 2009

Op 1 juli 2009 heeft Gerben den Hartog een inspirerende presentatie gegeven omtrent de LED-seinen en Vialis. Met aansluitend een bezoekje aan de werkplaats. De sheets van zijn presentatie zijn nu voor download beschikbaar. Zie http://www.irse.nl/index.php?id=230.

Twee tekeningen teruggevonden

De twee nog ontbrekende tekeningen uit de Cursus Technisch Ambtenaar zijn teruggevonden, gescand en geplaatst. Het betreft bladen 19 en 27 uit het hoofdstuk Binnenapparatuur.

Op deze plaats past een woord van dank aan ProRail, afdeling ICB (InfraConfiguratieBeheer) van InfraInformatie van InfraManagement voor de geweldige hulp bij het scannen van alle tekeningen. In het bijzonder Laura Schrauwers, de Teamleider Servicedesk Infra en de manager ICB, Jolanda van der Craats, die hier toestemming voor gaf.

Achtergronden seinstelsel '54

Via Maarten van der Werff ontvingen we uit het ProRail archief de notulen van een bespeking van de Commissie Veiligheid Spoorverkeer op 1 november 1985 waarin de toenmalige Chef IS, Gerard Verheul het ontstaan en de achtergronden van het seinstelsel 54 toelicht. En zo gooien we dan de bedrijfsgeheimen van toen op het internet!

Convention 2009 op flickr

We hebben een flickr pagina gestart voor leden die hun foto's van de Internal Convention 2009 in Madrid willen publiceren. De pagina is te vinden op
http://www.flickr.com/groups/irse2009/
"Iedereen" kan foto's toevoegen, maar die worden pas zichtbaar na acceptatie, om "voor de hand liggende redenen".

Cursus Technisch Ambtenaar compleet

De cursus technisch ambtenaar is nu (op een haar na) compleet gepubliceerd. Twee tekeningen die aan de scanner ontsnapt ware zijn opgespoord en zullen zsm worden toegevoegd.

Programma 2010 suggesties?

Natuurlijk lijkt 2010 nog ver weg, maar voor wat betreft het programma 2010 willen we jullie toch reeds uitnodigen om ideeën aan te dragen. Voorgaande jaren heeft dat telkens tot prima reacties geleid en ook dit jaar zullen we ongetwijfeld een keuze moeten maken uit een keur van suggesties.
Aarzel niet en stuur je voorstel naar: secretaris@irse.nl onder vermelding van ‘voorstel programma 2010’.

Bezoek Strukton Meppel

Een groep van ongeveer 25 IRSE-leden werd hartelijk ontvangen door Strukton Rail te Meppel.
Na een korte inleiding over Strukton Rail en hun activiteiten werd er nader ingegaan op het concept van Beheerste Toelating door Roelof Bult en Marcel van Vliet.
Duidelijk werd dat met dit concept voor bepaalde werkzaamheden de mogelijkheid wordt geboden om deze tussen de treinenloop door te verrichten. Dit is van groot belang voor ProcesContractAannemers aangezien zij een steeds groter aantal werkzaamheden naar de nacht ziet verschuiven. Dit alles vanwege strengere veiligheidsnormen.
Het is zelfs zo erg dat personeel op zoek gaat naar een andere job vanwege de onaantrekkelijkheid om zoveel in de nachtelijke uren te moeten werken.
Beheerste Toelating geeft mogelijkheden om dit in positieve zin te beinvloeden.
Vervolgens was er een presentatie/demonstratie van de blokkijker door Willy Siegel. Het was ook interessant om te horen op welke interactieve en iteratieve wijze dit product tot stand is gekomen. Ook het ergonomische deel is gedurende dit proces nadrukkelijk aan bod geweest.
Na afloop heeft Strukton Rail de aanwezigen een prima maaltijd aangeboden waarna eenieder met een goed gevoel huiswaarts keerde.

Update bezoek België

Zoals jullie in nieuwsbrief 07 hebben kunnen lezen brengen we in September een bezoek aan België. Inmiddels is het programma enigszins aangepast en nader ingevuld.
De aanpassing houdt in dat het in September niet mogelijk is om een presentatie over Mistral te geven, met name de fase waarin het aanbestedingstraject van Mistral zich dan bevindt is hier debet aan. Verder is de locatie van het avondprogramma nu ook duidelijk. We zullen dan ook overnachten in Brussel.
Zoals eerder gemeld worden alle kosten door Alstom gesponsord met uitzondering van de overnachtingskosten; deze zijn voor eigen rekening.
Op dit moment zijn er nog plaatsen beschikbaar. We hebben dan ook besloten om de inschrijvingstermijn te verlengen tot eind Juni 2009.
Dus heb je belangstelling om mee te gaan, meld je dan aan via: secretaris@irse.nl

Frans Heijnen President

Op vrijdag 24 mei 2009 is ons lid Frans Heijnen geïnstalleerd als IRSE President, waarna hij zijn presidential address met de titel "A Sustainable Profession? Where is it going?" uitsprak. U kunt zijn presidential address op onze downloads pagina vinden.

Natuurlijk zijn we apetrots op "onze Frans" en wensen hem alle succes.

Sheets bijeenkomst Jong IRSE op 15 april 2009

De sheets van Ronald Bresser's presentatie over de Havenspoorlijn ERTMS Level 1 staan voor U klaar voor download

Cursus Technisch Ambtenaar-Elektrische leidingen compleet

De tekeningenbladen 1 en 2 behorende bij het hoofdstuk over Bovengrondse Elektrische Leidingen zijn geplaatst.

Cursus technisch Ambtenaar Binnenapparatuur compleet

Het hoofdstuk over binnenapparatuur voor de mechanische beveiliging, zoals bloktoestellen, is nu inclusief de gescande tekeningenbladen geplaatst. Twee tekeningen ontbreken (nog?) in onze bestanden.

London Paper ERTMS Infrastructure - The Spanish experience

Op de IRSE site is nu de video van de Technical Paper ERTMS Infrastructure, the Spanish Experience te zien en zijn de slides beschikbaar voor download. Deze paper gaat in op de ervaringen in Spanje, waar op dit moment het grootste aantal ERTMS lijnen in commercieel bedrijf is. Vooral de Spaanse ervaring met de verschillende ETTMS versies en de analyses van de onderlinge compatibiliteitsproblemen en de strategie om daar een oplossing voor te vinden is interessant, maar vereist wel dat U de slides er even bijhoudt en enigszins thuis bent in de wondere wereld van de change requests en het bijbehorende jargon. In elk geval hebben ze daarbij voordeel van het feit dat level 1 als terugvalniveau beschikbaar is.
Deze paper is de laatste van het seizoen 2008-2009 en dient evens als opwarmertje voor de International Convention in Madrid, van 25 tot 29 mei.

Professional Development

Eén van de doelen van de IRSE Dutch Section is het bevorderen en verspreiden van kennis van het seinwezen. In een recente bestuursvergadering is gesproken over de aanpak. Daar kwam als resultaat uit dat we de leden graag willen betrekken in een brainstorm rond het onderwerp. Maarten van der Werff maakt een start met dit thema.Lees verder...

Bijeenkomst 12 maart Video

De video registratie van de presentatie van Lex Moscou is te bekijken op onze "Bijeenkomst Gemist" pagina's.

Bijeenkomst 12 maart Kosten discussie

Op donderdag 12 maart gaf Lex Moscou van ProRail AKI ons een inzicht in de overwegingen ten aanzien van de ontwikkeling van de lifecycle kosten van moderne beveiligingen ten opzichte van de relaisbeveiliging. Hij zwengelde daarna een uiterst levendige discussie sessie aan, door middel van een aantal stellingen. De sheets van zijn presentatie "Prorail een ander geluid" zijn alvast te downloaden van onze bijeenkomst gemist pagina, de video van de bijeenkomst volgt binnenkort.

Details Programma 16 en 17 september

We hebben besloten om hier een 2-daags bezoek van te maken. Dit maakt het mogelijk om na de files te vertrekken en voor de files weer te arriveren (aan deze veronderstelling kunnen uiteraard geen rechten worden ontleend).

Omdat we graag tijdig willen weten hoeveel deelnemers we kunnen verwachten verzoeken we jullie om
uiterlijk 30 april aan de secretaris door te geven of je mee wilt gaan. Aanmeldingen na die datum kunnen we helaas niet meer in behandeling nemen. Bovendien moeten we een limiet van 50 deelnemers hanteren; dit in verband met de logistiek van het programma. Dit betekent dat we op basis van inschrijvingsmoment de eerste 50 mensen kunnen laten deelnemen aan dit programma. Vanaf aanmelding nummer 51 en verder zullen we een wachtlijst hanteren. Indien er mensen afzeggen, zullen mensen die zich op de wachtlijst bevinden, worden benaderd met de vraag of het bezoek nog in hun agenda past.
De kosten voor vervoer, lunches en diner worden door Alstom betaald. De overnachtingkosten zijn voor
eigen rekening.

Datum: 17 en 18 September 2009 (2-daags bezoek)
Locatie: België (Charleroi)
Tijd: 09.00 uur (17/09) – 18.00 uur (18/09)
Onderwerp: BRIO, de MISTRAL waait uit het zuiden.
Een bezoek aan Alstom, waarbij zal worden toegelicht hoe het vervangingsprogramma van beveiligingsinstallaties (BRIO) in België wordt uitgevoerd.
Het (concept)programma is als volgt:

17 September 2009
09.00 uur Vertrek vanuit Utrecht met de bus naar Charleroi
11.30 uur Aankomst in Charleroi (fabriek Alstom)
11.45 – 12.30 uur Presentatie BRIO
(Aandeel Alstom)
12.30 – 13.00 uur Presentatie BRIO (Aandeel Siemens)
13.00 – 14.00 uur Lunch
14.00 – 15.30 uur Rondleiding in fabriek, met name BRIO
15.30 – 16.30 uur Presentatie MISTRAL
(vervangingsprogramma Nederland)
17.00 uur Vertrek bus naar hotel
19.00 uur Diner/avondprogramma


18 September 2009
09.00 uur Vertrek vanuit hotel naar BRIO op locatie
10.00 – 11.00 uur Presentatie InfraBel (visie vervangingsprogramma)
11.00 – 12.30 uur Bezoek aan BRIO op locatie
13.00 – 14.00 uur Lunch
14.30 Vertrek naar Utrecht
16.30 uur Aankomst in Utrecht
Gastheer: Alstom - Ton van Rijn

Cursus Technisch Ambtenaar - Mechanische Beveiliging

Van het hoofdstuk over binnenapparatuur voor de mechanische beveiliging, zoals bloktoestellen, zijn nu de tekeningenbladen 2 t/m 17 geplaatst. Blokknopsperren, blokinductor, schuiven in de blokkast, de blokkast zelf, elektrische en mechanische sloten, te veel om op te noemen.

IRSE President Alan Fisher overleden

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van
de IRSE president Alan Fisher.
Jan Oonincx heeft namens de IRSE Dutch section ons medeleven betuigd aan
de nabestaanden.

Namens het bestuur,

Arjan Forrer
Secretaris IRSE Dutch section

Cursus Technisch Ambtenaar - Electrische Stationsbeveiliging compleet

Blad 2, met figuren 9 t/17 en blad 3 geïsoleerde spoorstaafschakelingen voor aankomst, figuren 18 t/m 25 van het hoofdstuk Electrische Stationsbeveiliging uit de cursus technisch ambtenaar zijn toegevoegd. Evenals de bladen 4 en 5, met figuren 26 t/m 30 en 31 t/m 34.

Hiermee is dit hoofdstuk compleet.

Verhuizing!

Omdat we met het plaatsen van de gescande documenten, video's en podcast van de meetings etc. nogal wat diskruimte en bandbreedte gaan gebruiken, gaat de ze "aanhang site" van de IRSE Nederland voortaan gehost worden op de server van www.seinwezen.net

Pas dus eventueel Uw links en RSS feeds aan als U ook in de toekomst op de hoogte wilt blijven!

Tekeningen Cursus Technisch Ambtenaar gescand

Het is zover, de tekeningen behorende bij de cursus technisch ambtenaar zijn door ProRail gescand. En het was toch meer werk dan verwacht....

Vandaag plaatsen we het eerste exemplaar behoren bij het hoofdstuk Electrische Beveiliging: Blad 1 Stroomloopschema's voor de beveiliging van een station met één post, gelegen op een niet-geëlectrificeerd baanvak.

Sheets lezing ERTMS en Brussel

De sheets van de lezing ERTMS en Brussel door Henri van Houten en Frans Heijnen op 6 februari 2009 zijn te downloaden vanaf de pagina met de video van deze bijeenkomst.

Video van lezing ERTMS en Brussel

De videoregistratie van de lezing ERTMS en Brussel die Henri van Houten en Frans Heijnen op 6 februari 2009 gaven en van de vraag en antwoord sessie daarna is op onze website beschikbaar.

Jong IRSE bijeenkomst op 25 februari 2009

Op 25 februari is de eerst (J)IRSE  bijeenkomst van dit jaar, met als spreker Jaap van den Top. Het onderwerp is “ergonomie; samenspel tussen machinisten, verwachtingspatronen, de Nederlandse seingeving en de relatie tot verkeersleiding”. Locatie de Inktpot, aanvang 16:00 uur.

Registratie van Londense Technical Meetings

IRSE Video
De IRSE heeft besloten een experiment te starten met manieren om leden die geen mogelijkheid hebben naar Londen te komen toch kennis te laten nemen van de voordrachten tijdens de technical meetings. Dat kan bijvoorbeeld door een video opname op een webserver te zetten, of iets eenvoudiger, door een podcast van een geluidsopname te maken en die beschikbaar te stellen. De eerste probeersels staan online. We zijn benieuwd of het in een behoefte voorziet en wat U er van vindt.

De eerste Podcast van de discussie sessie na de lezing van 12 december 2008 vind U hier, de video van de IRSE lezing van 14 januari 2009 staat op de server van de IMechE, die ook de opnames verzorgde.