Taakverdeling bestuur

In de bestuursvergadering van 9 juni jl (de eerste BV na de ALV van 19 mei) heeft het nieuwe bestuur een besluit heeft genomen over de rolverdeling van het dagelijks bestuur.

Alwin van Meeteren, voorzitter (voorzitter@irse.nl)
Fred Dissel, vice voorzitter
Ben van Schijndel, secretaris (secretaris@irse.nl)
Tom Spronk, penningmeester (penningmeester@irse.nl)

Deze rolverdeling is gepresenteerd en gecommuniceerd op de lezing/presentatie van 29 september jl (en aldaar door de aanwezige leden met applaus ontvangen/geaccepteerd)

Constant Warning Time Nederland-Denemarken

Op 29 september 2016 presenteerden Wim Coenraad (Movares) en Maarten Bartholomeus (ProRail) de Deense en de Nederlandse aanpak van overwegaankondiging op basis van de ERTMS Level 2 Baseline 3 functies.


Hun presentaties zijn hier te downloaden:

Verslagen Uitrol ERTMS in Denemarken online

Op 19 mei 2016 brachten Paul Visser en Eelco Schrik on op de hoogte van de vorderingen en achtergronden van het Deense ERTMS uitrol project.

Hun presentaties zijn hier te downloaden

Nieuw Bestuur

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 19 mei 2016 namen we afscheid van vier aftredende en niet-herkiesbare bestuursleden:
Peter Musters
Maarten van der Werff
Henk Scholten
Wim Coenraad

De drie eveneens aftredende maar herkiesbare bestuursleden werden bij acclamatie herkozen.
Tom Spronk
Paul Hendriks
Fred Kossen


Uit de negen kandidaten voor de vier vacatures kozen de leden:
Wendi Brandt-Mennen
Wilbert Eijsink
Ben van Schijndel
Paul van de Ven

ERTMS Rollout in Denemarken

Noteer de gegevens voor onze volgende bijeenkomst alvast in uw agenda:

19 mei 2016 bij Arcadis in Amersfoort.

In deze lezing over het Fjernbane Signalling Programme in Denemarken worden de twee delen waarin het project is opgedeeld belicht, maar ook de systeemkeuze insteek en de uitvoeringsactiviteiten.

Spreker:
Paul Visser, Alstom, Fjernbane Infrastructuur East
Eelco Schrik, Strukton ,Fjernbane Infrastructuur Wst

Het programma ziet er als volgt uit: 
14.30 - 14.45 Ontvangst
14.45 - 15.30 Lezing Paul Visser; ERTMS System - Oost Denemarken
15.30 - 16.15 Lezing Eelco Schrik; Uitvoering - West Denemarken
16.15 - 16.30 mogelijkheid tot vragen
16.35 - 18.00 ALV
18.00 - 19.00 Borrel

De uitnodiging en de aanmelding volgt en verloopt als gewoonlijk weer via Evenbrite

Videoregistratie Bediensysteem van de Toekomst online

De video registratie van de lezing van Klaas van Smeden over het bediensysteem van de toekomst staat nu online op de verslagen pagina en is uiteraard ook te vinden op ons IRSE-NL Youtube kanaal.

Met dank aan Maarten van der Werff voor het maken en ter beschikking stellen van de video.

Presentatie Bediensysteem van de Toekomst online

Procesleiding beeldscherm
Op 24 februari 2016 nam Klaas van Smeden ons mee op een tocht langs de Nederlandse bedien- en beheerssystemen, die ProRail gebruikt voor het bedienen, besturen, bijsturen en plannen van de treindienst. Klaas gaf ons gaf ons ook zijn visie op de punten waar naar zijn mening verbetering mogelijk en nuttig zou zijn. Lees hier verder.....

Peiling Buitenland Reis

Beste IRSE collega’s,


Het is alweer een lange tijd geleden dat wij met elkaar een buitenlands reiservaring op het gebied van treinbeveiliging hebben opgedaan.
Een paar maanden geleden hebben wij reeds een onderzoek gedaan of er behoefte was naar een buitenlandse trip en of er weerstand was inzake een eigen bijdrage. Er waren veel positieve reacties, dus zijn we verder gegaan met onderzoek naar mogelijkheden.

Een van de mogelijkheden is om een reis van 2 dagen te maken naar Engeland (Londen). In Engeland wordt er op dit moment veel geïnvesteerd in de verdere optimalisatie en upgrade van het bestaande netwerk. Zo worden er meerdere lijnen met ERTMS of CBTC systemen ingericht.
Tevens zien we dat de infra provider Network Rail zeer enthousiast is over toepassing van “nieuwe” technologieën op het spoor zoals ATO en L3. Hier is Network rail ook zeer intensief in contact met ProRail.

Kortom voldoende om een goed programma te vullen en dus een bezoek waard.

Indicatie programma:
Dag1:
Ochtend: Heenreis
Lunch
Middag: Technische presentaties inclusief bezoek “the Crystal” in de Londen
Diner

Dag 2:
Bezoek aan projectlokatie of testcentre
Lunch
Middag terugreis

Helaas kunnen wij de kosten voor een 2 daags bezoek niet vanuit de vereniging in zijn geheel dragen, daarnaast zal dit gedurende de week plaatsvinden en zal jullie werkgever toestemming moeten verlenen om aan deze “excursie” deel te nemen of zullen er vrije dagen voor moeten worden genomen.
Wij verwachten dat deelnemers zelf de vlieg-, diner en hotelkosten voor hun rekening nemen (ca. 400 euro). De overige kosten worden gedragen door IRSE NL en mogelijke sponsors.

Graag ontvangen wij van degene die willen deelnemen en ook bereid zijn de eigen bijdrage (dus commitment) te leveren een bericht. Bij een deelname van minimaal 30 leden zullen wij de organisatie van deze reis verder in uitvoering brengen.
Stuur deze mail aan: buitenlandreis@irse.nl
Met vriendelijke groet

IRSE NL

Oproep Kandidaatstelling Bestuur

De onderstaande mailing is verstuurd aan alle leden van de IRSE Nederland, voorzover hun lidmaatschap niet is opgeschort en ze zich niet hebben afgemeld voor de mailinglist.

Beste IRSE-leden,

Zoals in 2015 reeds enkele malen gemeld tijdens de verschillende IRSE-bijeenkomsten, willen we jullie hierbij op de hoogte stellen van een belangrijk onderwerp dat tijdens de ALV in Mei 2016 aan de orde zal zijn.

We zijn in 2008 formeel gestart als Nederlandse IRSE sectie.
Dit betekent dat er vanaf 2008 ook een bestuur actief is. De bestuursleden zijn aanvankelijk voor 2 jaar gekozen en mogen zich, conform artikel 8 van de Statuten, maximaal drie maal voor een periode van twee jaar herkiesbaar stellen.
Kortom, de bestuursleden die vanaf de start van de Nederlandse sectie actief zijn geweest, zullen nu aftreden zonder zich herkiesbaar te kunnen/mogen stellen.
Concreet gaat het om de volgende bestuursleden: Maarten van der Werff, Henk Scholten, Wim Coenraad en Peter Musters. Gezien de vele taken en verantwoordelijkheden streeft IRSE NL ernaar om het oorspronkelijke aantal van 10 bestuursleden in stand te houden.

Dit betekent dat er behoefte is aan vier nieuwe bestuursleden.
We willen eenieder dan ook uitnodigen om zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie binnen de Nederlandse IRSE sectie.

Tijdens de ALV zullen de bestuursleden, conform artikel 8 van de Statuten, door de leden worden benoemd.
Indien er meer dan vier kandidaten zijn voor de vakante posities zal er een schriftelijke stemming door de aanwezige leden plaatsvinden.

Ter informatie:
Het bestuur vergadert ongeveer zeven keer per jaar, op dinsdag of donderdag.
De vergaderingen starten om 16:00 uur en eindigen rond 18:00 uur.
De locatie is wisselend en wordt gefaciliteerd door één van de bedrijven waar de bestuursleden werkzaam zijn. Meestal worden de vergaderingen in Utrecht gehouden.
De overige inspanningen hangen sterk af van de functie die binnen het bestuur wordt vervuld. De specifieke taakverdeling wordt in de bestuursvergadering van Juni vastgesteld.

Uitnodiging:
Wilt u zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie binnen de Nederlandse IRSE sectie?
Indien dit het geval is, stuur dan een email naar: secretaris”at”irse.nl
(noot: vervang in dit mailadres “at” door @)
Graag ontvangen we uw aanmelding voor 1 Maart 2016


Peter Musters
Voorzitter IRSE NL

Alwin van Meeteren
Secretaris IRSE NL

Volgende bijeenkomst: Bedienen van Wissels en Leiden van Treinen

In deze lezing gaan we dieper in op waar we nu staan in Nederland met het bediensysteem van ProRail en waar we in de toekomst naar toe willen. Het programma voor deze lezing ziet er als volgt uit:

15:30 Ontvangst, koffie/thee
16:00 Start lezing door Klaas van Smeden, ProRail ICT Services.
1 Prestatie: van Bedientableau tot Automatische Rijweg Instelling
2 Ambitie: Beter en Meer Treinverkeer en Efficiënte Infra
3 Innovatie: Spoorwegindustrie en Inframanager(s)

17:00 Napraten en Netwerken onder het genot van een drankje
18:00 Einde programma 
 
Uitnodiging voor de leden volgt zoals gebruikelijk via Eventbrite.