bestuur

Wat we willen zijn


IRSE Merkwaarde

IRSE Nederland heeft de volgende stap gezet in het versterken van het Imago. In bovenstaande graphic kan je zien hoe IRSE graag gezien wordt. Help jij ons om dit te bereiken?

Taakverdeling bestuur

In de bestuursvergadering van 9 juni jl (de eerste BV na de ALV van 19 mei) heeft het nieuwe bestuur een besluit heeft genomen over de rolverdeling van het dagelijks bestuur.

Alwin van Meeteren, voorzitter (voorzitter@irse.nl)
Fred Dissel, vice voorzitter
Ben van Schijndel, secretaris (secretaris@irse.nl)
Tom Spronk, penningmeester (penningmeester@irse.nl)

Deze rolverdeling is gepresenteerd en gecommuniceerd op de lezing/presentatie van 29 september jl (en aldaar door de aanwezige leden met applaus ontvangen/geaccepteerd)

Oproep Kandidaatstelling Bestuur

De onderstaande mailing is verstuurd aan alle leden van de IRSE Nederland, voorzover hun lidmaatschap niet is opgeschort en ze zich niet hebben afgemeld voor de mailinglist.

Beste IRSE-leden,

Zoals in 2015 reeds enkele malen gemeld tijdens de verschillende IRSE-bijeenkomsten, willen we jullie hierbij op de hoogte stellen van een belangrijk onderwerp dat tijdens de ALV in Mei 2016 aan de orde zal zijn.

We zijn in 2008 formeel gestart als Nederlandse IRSE sectie.
Dit betekent dat er vanaf 2008 ook een bestuur actief is. De bestuursleden zijn aanvankelijk voor 2 jaar gekozen en mogen zich, conform artikel 8 van de Statuten, maximaal drie maal voor een periode van twee jaar herkiesbaar stellen.
Kortom, de bestuursleden die vanaf de start van de Nederlandse sectie actief zijn geweest, zullen nu aftreden zonder zich herkiesbaar te kunnen/mogen stellen.
Concreet gaat het om de volgende bestuursleden: Maarten van der Werff, Henk Scholten, Wim Coenraad en Peter Musters. Gezien de vele taken en verantwoordelijkheden streeft IRSE NL ernaar om het oorspronkelijke aantal van 10 bestuursleden in stand te houden.

Dit betekent dat er behoefte is aan vier nieuwe bestuursleden.
We willen eenieder dan ook uitnodigen om zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie binnen de Nederlandse IRSE sectie.

Tijdens de ALV zullen de bestuursleden, conform artikel 8 van de Statuten, door de leden worden benoemd.
Indien er meer dan vier kandidaten zijn voor de vakante posities zal er een schriftelijke stemming door de aanwezige leden plaatsvinden.

Ter informatie:
Het bestuur vergadert ongeveer zeven keer per jaar, op dinsdag of donderdag.
De vergaderingen starten om 16:00 uur en eindigen rond 18:00 uur.
De locatie is wisselend en wordt gefaciliteerd door één van de bedrijven waar de bestuursleden werkzaam zijn. Meestal worden de vergaderingen in Utrecht gehouden.
De overige inspanningen hangen sterk af van de functie die binnen het bestuur wordt vervuld. De specifieke taakverdeling wordt in de bestuursvergadering van Juni vastgesteld.

Uitnodiging:
Wilt u zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie binnen de Nederlandse IRSE sectie?
Indien dit het geval is, stuur dan een email naar: secretaris”at”irse.nl
(noot: vervang in dit mailadres “at” door @)
Graag ontvangen we uw aanmelding voor 1 Maart 2016


Peter Musters
Voorzitter IRSE NL

Alwin van Meeteren
Secretaris IRSE NL

Fijne Feestdagen

Het bestuur wenst iedereen Fijne Feestdagen en een Voorspoedig 2015

Welkom Fred Kossen

Foto Fred Kossen
Na een geanimeerde Algemene Leden Vergadering kunnen we Fred Kossen verwelkomen als nieuw bestuurslid met als portefeuille de Jonge Leden zaken.
Van de volgens het rooster van aftredende en herkiesbare bestuursleden zijn de volgende leden tijdens de ALV 2014 herkozen.

Wim Coenraad, Peter Musters, Henk Scholten, Maarten van der Werff, Tom Spronk en Paul Hendriks.

Kandidaatstelling bestuur

In overeenstemming met art 17 van ons huishoudelijk reglement maken we hierbij bekend dat de periode van kandidaatstelling voor ons bestuur is afgesloten.

Van de volgens het rooster van aftredende en herkiesbare bestuursleden hebben de volgende leden zich herkiesbaar gesteld:

Wim Coenraad, Peter Musters, Henk Scholten, Maarten van der Werff, Tom Spronk en Paul Hendriks.

Kirsten Luiten-Loeff is onlangs met haar gezin op
wereldreis gegaan en stelt zich daarom deze keer niet kandidaat.

Op onze oproep voor aanmelding hebben de volgende leden positief gereageerd:


Op de Algemene Leden Vergadering 2014 kunnen de IRSE Nederland leden hun keuze uit deze kandidaten maken.

Aankondiging Algemene Leden Vergadering 2014

Hierbij doen we een aankondiging van de Algemene Leden Vergadering die op 15 mei 2014 zal plaatsvinden bij Thales.

Leden zullen op de gebruikelijke wijze worden uitgenodigd via eventbrite.

Voorlopige agenda:

a. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering;
b. Jaarverslag van het bestuur;
c. Verslag van de penningmeester;
d. Verslag van de kascommissie;
e. Vaststelling van de contributies;
f. Vaststelling van de begroting;
g. Benoeming bestuursleden;
h. Rondvraag

Kandidaatstelling voor de bestuursfuncties moet schriftelijk via de secretaris en uiterlijk op 2 mei 2014 ontvangen zijn.

Alleen corporate IRSE leden (Associate Member, Member, Fellow, Honorary Fellow) die hun contributies volledig betaald hebben kunnen zich kandidaatstellen en hebben stemrecht op de ALV

Oproep Kandidaatstelling Bestuursleden

Op 15 mei a.s. is onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV).
Dit jaar zijn we te gast bij Thales. Via EventBrite worden jullie hiervoor uitgenodigd.

Zoals bekend hanteren we een Rooster van aftreden, waarbij elke twee jaar een aantal bestuursleden aftreden en zich herkiesbaar kunnen stellen. Indien dit het geval is dan wordt dit door het bestuur tijdens de ALV aan de leden ter goedkeuring voorgelegd.
Bestuursleden kunnen maximaal 3 keer herkozen worden, wat betekent dat een bestuurslid maximaal 8 jaar in het bestuur zitting kan hebben.
Dit jaar is er sprake van een vacante positie binnen het bestuur waarvoor we op zoek zijn naar geschikte kandidaten. Hoewel ieder IRSE lid uit de klasse Member, Associate Member en (Honorary) Fellow zich natuurlijk als kandidaat kan aanmelden, zijn we nadrukkelijk op zoek naar verjonging.

De vacante bestuursfunctie betreft de jonge IRSE-leden. Hoe zorgen we ervoor dat zij zich (nog meer) verbonden gaan voelen met IRSE en op welke wijze kunnen we deze doelgroep het best faciliteren.
Indien je je kandidaat wilt stellen voor een bestuursfunctie stuur dan even een mail met argumentatie naar: secretaris@irse.nl

Aanmeldingen dienen cf. art. 16 van het huishoudelijk reglement binnen drie weken na het verschijnen van deze aankondiging, dwz uiterlijk 2 mei 2014 schriftelijk te zijn ontvangen door de secretaris.

Wisseling Penningmeester

Peter Otten
Peter Otten heeft onlangs te kennen gegeven zijn functie als penningmeester over te willen dragen. We zijn blij dat Tom Spronk die functie wilde overnemen. Tom heeft tijdens het zwangerschapsverlof van Kirsten de belangen van de jonge leden in het bestuur behartigd en is dus goed bekend met het reilen en zeilen van onze bestuurszaken.

Vooruitlopend op de ALV willen we Peter natuurlijk alvast bedanken voor de vele jaren dat hij in de IRSE, de IRSE Nederland en de voorlopers daarvan actief was en zwaaien hem hierbij alvast al even uit!