Inzicht in het seinstelsel

De inleiding vermeldt:

"Het doel van dit geschrift is een inzicht te geven var¡ de seinstelsels en beveiligingssystemen zoal_s deze bij NS in gebruik zi¡n.
Dit schrijven moet dus zeker niet gezien worden als een aanvulling op de onderhouds- en bedieningsvoorschriften. Dit laatste zou ook moeilijk gaan, omdat voor elke instaltatie aparte voorschriften zijn.
De samensteller is zich bewust van het onvolledige van dit geschrift en zaI het zeer op prijs stellen dat op- en aaanmerkingen -en eventuele aanvullingen- ingebracht worden.